Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stam Promo is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Stam Promo hecht er grote waarde aan dat de persoonlijke informatie die de gebruiker van de website aan haar verschaft vertrouwelijk, behoorlijk en zorgvuldig wordt behandeld, verwerkt, beheerd en beveiligd. Stam Promo houdt zich hierbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door persoonsgegevens achter te laten op de website van Stam Promo, wordt de gebruiker geacht akkoord te gaan met de verwerking daarvan overeenkomstig deze Privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ wordt bedoeld: Stam Promo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ­­­­83308687 en gevestigd te (3871 TC) Hoevelaken aan de Reigerlaan 24.

Ons bedrijf heeft te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Dat zijn bijvoorbeeld uw naam, mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u optreedt als contactpersoon namens een (potentiële) klant of leverancier en gebruikmaakt van onze diensten/producten c.q. wij gebruik maken van uw diensten/producten. Daarnaast verwerken wij eventuele andere persoonlijke gegevens die u als bezoeker verstrekt via onze website.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit.

Waarvoor en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken 

Wij vragen en gebruiken bepaalde persoonsgegevens van u primair om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Uw NAW-gegevens zijn essentieel om een door u bestelde order te kunnen leveren. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst met u naar behoren uit te kunnen voeren.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het correct uitvoeren van bestellingen en de daarbij horende service. Verder worden uw persoonsgegevens gebruikt om u te informeren per post en/of per e-mail over uw eventuele aanvragen en/of bestelling(en) en de ontwikkeling van de website. Als u hier niet langer prijs op stelt, dan kunt u ons dat laten weten via de contactmogelijkheid hieronder.

De wettelijke grondslag daarvoor is allereerst dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen u (c.q. uw bedrijf) en ons gesloten overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren.

Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te gebruiken, namelijk om onze dienstverlening commercieel te optimaliseren ten dienste van u als onze klant. Daarbij kunt u denken aan het verzenden van (persoonlijke) nieuwsbrieven waarin wij u op de hoogte stellen van onze (persoonlijke) aanbiedingen en over speciale diensten waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor u. Wij verzenden ook dergelijke nieuwsbrieven naar u als potentiële klant, maar pas nadat wij daar uw toestemming voor hebben gekregen.

In voorkomende gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om uw kredietwaardigheid te toetsen. Deze grondslag voor deze verwerking is dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, zijnde een bedrijfsbelang. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we uw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens enkel voor dat doel mogen gebruiken.

Tot slot bewaren wij uw persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van fiscale wetgeving.

Natuurlijk hechten we bij het gebruik van uw persoonsgegevens zeer aan uw belang op de bescherming van uw privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen. Zo kunt u eenvoudig uw rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven, en kunt zichzelf altijd afmelden voor mailings.

Indien nodig vragen wij voor bepaalde verwerkingen uw voorafgaande toestemming.

Hoe en waar wij uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vanzelfsprekend bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer wanneer u uw gegeven toestemming hiervoor intrekt.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;

We hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen;

Periodiek worden er tests uitgevoerd op kwetsbaarheden.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie, met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses, waaronder Google Adwords.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

We behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals hier vermeld.

Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals IT-leveranciers en logistieke bedrijven. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens, maken we indien nodig afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Tenslotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

Verdere informatie en uw rechten

Mocht u verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of mocht u inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres .

U heeft tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres .

Wij zullen uw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij u erop terugkomen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om uw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zullen wij zeker willen weten dat u degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Ook bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin u woonachtig/gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

Gebruik van cookies 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van u als bezoeker worden geplaatst. In de eerste plaats zijn deze cookies bedoeld om onze websites beter te laten werken. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies, waarbij via Google Analytics wordt gemeten op welke wijze bezoekers van de website de website gebruiken.

Uitgebreide informatie over de gebruikte cookies en informatie over hoe u al dan niet toestemming kunt geven voor het gebruik van dergelijke cookies vindt u in onze cookieverklaring via deze link.

Laatste versie: 13 juli 2021

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.